Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana w Gdańsku,

Zapytanie ofertowe

w trybie procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,

na Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę systemu tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana w Gdańsku,

w ramach projektu „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dodano przez: Joanna Kalkowska, 09/28/2020

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2021

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: