Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza do składania ofert na usługę wykonywania prac w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Wykonawca zamówienia musi posiadać wymagane prawem wszystkie niezbędne uprawnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać pocztą mailową na adres waldemar.krotki@nck.org.pl do dnia 25 lutego 2020 r. do godziny 12.00 z podaniem ceny ryczałtowej brutto łącznie za całość usługi w okresie obowiązywania zamówienia oraz ceny brutto za miesiąc wykonywania usługi według załączonego wzoru. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena wykazana wg załączonego wzoru. Ewentualnie zawarta umowa obowiązywałby w okresie od 01 marca 2020 r do 28 lutego 2021 r.

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo.

Złożenie oferty nie tworzy po stronie oferenta roszczenia o zawarcie umowy.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.


Dodano przez: Joanna Kalkowska, 02/20/2020

Ostatnia aktualizacja: 04/01/2020

Ostatnio zmodyfikowano przez: joanna.kalkowska@nck.org.pl

Liczba odsłon: